kisspng-honey-bee-insect-swarming-yellowjacket

زنبورها: مقاومت طبیعی بالایی دارند

مجموعه کندوشهد نورا حامی تولید پایدار عسل طبیعی است. ما متعهد به حمایت از زنبور و تضمین کننده سلامت عسل هایی هستیم که سلامت نسل امروز و آینده بدان وابسته است.

توسعه زنبور به حفاظت از منایع طبیعی منجر خواهد شد و بدین صورت است که شما از مصرف هر قطره از عسل احساس خوبی خواهید داشت.

کلنی ها:

زنبورعسل در مکانی زندگی می کند که اغلب توسط زنبورها ساخته می شود. کندوهای جدید از مجموعه ای از جعبه ها بر روی همدیگر ساخته می شود. سپس قاب هایی برای داخل آن ساخته می شود و ورق های موم در داخل آن تعبیه می گردد.

و این کلنی در اختیار ملکه و چندین هزار زنبور قرار خواهد گرفت.

ملکه زنبورعسل:

ملکه زنبورعسل بزرگترین زنبورعسل در کلنی است زیرا او از آنچه به آن ژل رویال سلطنتی که از ترشح غدد سر زنبورهای کارگر تولید می شود، تغذیه می کند و از سلول های مخصوص خود متولّد می شود. ملکه زنبورعسل عامل بقای کلنی است چرا که روزانه به طور تقریبی 3000 عدد تخم ریزی می کند.

زنبورهای کارگر:

کلنی زنبورعسل توسط زنبورهای کارگر نگهداری می شود. کندوهای امروزی از مجموعه ای از جعبه ساخته شده است. سپس قاب ها در این کندوها قرار می گیرند تا زنبورهای عسل در آن قرار گیرند.

کلنی می تواند 50000 تا 60000 کارگر داشته باشد. طول عمر یک زنبور کارگر با توجه به زمان سال متفاوت است. امید به زندگی او حدود 28 تا 35 روز است. با این حال زنبورهای کارگری که در ماه های شهریور و مهر متولد می شوند می توانند در فصل زمستان زندگی کنند. زنبورهای کارگر برای جمع آوری شهد، بافت موم، و خنک نمودن کلنی از طریق بال زدن نقش خود را ایفا و بسیار در حیات کلنی تاثیرگذار هستند.

سه رکن اصلی ما

حمایت از سلامت زنبور عسل

مدیریت کندو، آفت کش ها، تغذیه و حفظ حرفه ای پرورش زنبورداری

خالص بودن عسل

حفاظت از خلوص و ردیابی کامل

پرورش زنبور عسل

محدود کردن تأثیر در ضایعات / بسته بندی، انرژی، تولید گازهای گلخانه ای، آب
عضویت / ورود